Vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukainen tuotanto

VASTUULLISUUS

Cajo Technologies Oy toimii vastuullisesti YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteen mukaisesti taloudellisella, sosiaalisella sekä ympäristöön liittyvällä osa-alueella. Yrityksen tavoitteena on tehdä kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa pitkällä aikavälillä huomioiden vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Vastuullisuus ja kestävän kehityksen näkökulmat on sisällytetty osaksi ydinliiketoimintaa.

Cajo Technologies haluaa kasvaa ja kehittyä vastuullisesti. Yritys haluaa olla luotettava, ekologinen ja ympäristöystävällinen komponentti- ja ohjelmistotoimittaja, joka tunnetaan laadukkaasta ja käytännössä ikuisesta värikuviointi- ja merkintämenetelmästä. Yrityksen tuotteilla voidaan vähentää huomattavasti haitallisia ympäristövaikutuksia, joita syntyisi asiakkaiden käyttäessä vanhentuneita tai saastuttavia merkintämenetelmiä. Cajon laserteknologia on todistetusti yli 90 % ympäristöystävällisempi merkintäratkaisu kuin teollisuudessa perinteisesti käytetyt mustesuihkutulostimet.

Vastuullisuutta tarkastellaan kestävän kehityksen kolmen osa-alueen mukaisesti, ja osioita käydään läpi vuosittain, jolloin tavoitteita asetetaan ja muokataan tarvittavilta osin. Yritys keskittyy toiminnassaan resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

 

Ympäristö:

Cajo Technologies Oy ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti ja pyrkii edistämään ympäristövastuuseen liittyviä asioita. Yrityksen ympäristötavoitteiksi on tällä hetkellä määritelty:

 • Maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin vastaaminen minimoimalla kemikaalien käyttöä sekä vähentämällä materiaalijätettä ja energiankulutusta.
  • Matkustamisen vähentäminen: etäkokous/-työ
  • Kierrättäminen ja jätteiden vähentäminen – kierrätettävät pakkausmateriaalit ja turhan pakkausmuovin vähentäminen

Cajon teknologialla voidaan vähentää asiakkaiden kemikaalien käyttöä sekä pienentää materiaalihukkaa ja energiankulutusta.

Lue lisää: Macon Oy:n vertaileva tutkimusraportti Cajo laserin ja mustesuihkujen hiilijalanjäljestä vuodelta 2020.

 

Sosiaalinen:

Cajo Technologies Oy toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain asettamien velvoitteiden mukaisesti. Johto edellyttää, että jokainen työyhteisön jäsen ottaa vastuun työyhteisön toimivuudesta ja kunnioittaa muita työyhteisön jäseniä yksilöinä. Samoin edellytetään, että kaikki johtamistoimet toteutetaan lakien, sekä yleisten hyvien toimintatapojen pohjalta, jotta taataan kaikkien työyhteisön jäsenten tasapuolinen kohtelu. Johto puuttuu tilanteen mukaisesti mahdollisiin esiin tuleviin epäkohtiin. Yritys panostaa henkilöstön kehittämiseen, kouluttamiseen ja uusien innovaatioiden keksimiseen. Työmahdollisuuksia halutaan tarjota myös nuorille ja vastavalmistuneille, jolloin harjoittelupaikkojen tavoitteena on työllistyminen yritykseen. Sosiaalisen vastuun päätavoitteina on:

 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Henkilökunnan kehitys ja koulutus

 

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto:

Cajo Technologies Oy tähtää kannattavaan ja pitkäaikaiseen liiketoimimaan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Sidosryhmille tuotetaan lisäarvoa viestimällä avoimesti hyvän hallinnon ja vaatimusten mukaisesti.

 • Yritys toimii kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.
 • Yritys toteuttaa osaltaan kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten velvoitteet.
 • Vastuulliset toimittajat ja alihankkijat.
responsibility-sustainability-cajo

LASERMERKKAUS - ELINTÄRKEÄ OSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Valitsemalla Cajon kestävää kehitystä tukevat merkintäjärjestelmät kauaskatsoiset teollisuuden valmistajat voivat säästää kustannuksia ja ympäristöä.

Ilman kestävää kehitystä teknologian ei ole mahdollista jatkaa kehittymistä ympäristön kustannuksella. Kestävä kehitys, luonnon ja resurssien säästäminen elintärkeän tasapainon vuoksi, on perustavanlaatuinen osa Cajon lisäaineettomia tuotemerkintäratkaisuja. Patentoitu Cajon lasermerkintäteknologia on todistetusti jopa yli 90 % ympäristöystävällisempi merkintätapa kuin teollisessa valmistamisessa perinteisesti käytetyt merkintätavat, kuten mustesuihkut.

Cajo vastaa maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin minimoimalla kemikaalien käyttöä sekä vähentämällä materiaalijätettä ja energiankulutusta. Energiatehokkuus on esimerkiksi ollut painopisteenä EU:ssa. Eurooppa 2020 -energiastrategiassa ja jätepuitedirektiivissä (artikla 4) on asetettu tavoitteeksi lisätä energiatehokkuutta 20 % EU:ssa. Jätepuitedirektiivin (artikla 4) jätehierarkiassa pidetään ensisijaisen tärkeänä vähentää jätteiden syntymistä alun alkaen ja vähentää vaarallisen jätteen määrää. Cajon teknologia on askel eteenpäin molempien ympäristön kannalta tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Euroopan komissio tunnistaa ilmastonmuutoksen ja ympäristön vahingoittumisen eksistentiaaliseksi uhkaksi Euroopalle ja koko planeetalle. Näiden haasteiden voittamiseksi perustettiin vuonna 2020 vihreän kehityksen ohjelma – European Green Deal. Ohjelman tavoite on muuttaa EU nykyaikaiseksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi kiertotaloudeksi.

Cajon kestävää kehitystä tukevia lasereita on toimitettu jo yli 70 maahan. Ekologiset lasermerkintäjärjestelmät tarjoavat globaalille valmistavalle teollisuudelle tarpeelliset työkalut ympäristöystävälliseen tuotantoon varmistaen samalla yritysten kilpailuedun säilymisen terävänä.

Valitse Cajon vihreä teknologia ja näytä tietä kirkkaampaan tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä saadaksesi lisää tietoa

CAJON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN LASERMERKINTÄTEKNOLOGIA TUKEE KESTÄÄ KEHITYSTÄ

Aihetta on tähän mennessä tutkittu vähän. Macon Oy teki vuonna 2020 tutkimuksen lasermerkintöjen hiilijalanjäljestä. Alla on lyhyt yhteenveto lasertulostimen ja mustesuihkutulostimen hiilijalanjälkien vertailusta. Voit ladata koko tutkimuksen alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä suoritetun teollisen merkinnän hiilijalanjälki. 1. Cajo Technologiesin lasermerkintä ja 2. mustesuihkumerkintä. Laskelma sisälsi energian ja kemikaalien päästöt olettaen vuotuisen työmäärän olevan 1 697 tuntia. Merkintävaihtoehtojen hiilijalanjäljet ovat seuraavat: Cajo 43 kg CO2 vuodessa ja mustesuihku 501 kg CO2 vuodessa. Tämä tulos osoittaa, että Cajon kemikaaliton teknologia mahdollistaa hiilijalanjäljen vähentämisen 90 %:lla teollisessa merkinnässä.

LATAA TUTKIMUSRAPORTTI

MEIDÄN LAITTEILLAMME ON AVAINLIPPU-TUNNUS

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Avainlippu -tunnuksen myöntää Suomalaisen Työn Liitto osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

Ylpeänä voimme sanoa, että lasermerkintälaitteillemme on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Cajon merkintämenetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tuottamiseen laserilla vastuullisesti ilman lisäaineita on patentoitu innovaatio. Lasermerkintäjärjestelmämme sekä -ohjelmistomme perustuvat omaan tuotekehitykseen. Laitteemme suunnitellaan ja valmistetaan Pohjois-Suomessa, Kempeleen tehtaalla ja valmistuksessa hyödynnetään merkittävästi kotimaisia alihankkijoita.